Opsætning og vedligehold af rendeafmærkninger i sejlrende og svajebassin ind til Kignæs Havn.

Rendens længde er ca. 700 m. Sejlrende og Svajebassin skal være markeret med røde og grønne koste i tidsrummet 1. april til 15. november.

Ved is på fjorden:
Kostene skal fjernes før der kommer is på fjorden og opsættes først efter isen er brudt op uanset om dette sker efter 1. april.
 
Der opsættes koste langs renden for hver 50 m. Yderste rød/grønne koste (evt flydebøjer) placeres min 10 meter uden for 2m kurven. Yderst markeres renden med en top-bøje (rund top). Rendemarkeringer i farve og form skal være i overensstemmelse reglerne for farvandsafmærkninger. Alle koste forsynes med hhv. røde og grønne refleksbånd under topbetegnelsen.
 
Koste i sejlrenden tilstræbes placeret efter følgende retningslinier:
På ca. 1- 1,5 m vanddybde 
Så renden er ca. 12 m bred
På en ret linie
Med ca. 50 m mellemrum
Med kostens top mellem 1,5 og 2 m over daglig vande
 
Svajebassinet markeres med 4-5 koste jævnt fordelt rundt langs kanten af bassinet.
 
Hvis markeringerne flyttes eller fjernes som følge af påsejling eller andre hændelser skal de genetableres i overensstemmelse med ovenstående inden for en uge.
 
Udarbejdet af Christian M. Andersen
Godkendt på BKM bestyrelsesmøde oktober 2013